Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego rzeczyzpapieru.com

 

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania na odległość umów pomiędzy sprzedającym a kupującym za pomocą sklepu internetowego rzeczyzpapieru.com, oferującego sprzedaż autorskich opakowań z papieru.

§1.   Definicje

 1. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem http://sklep.rzeczyzpapieru.com za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
 2. Sprzedająca/Sprzedający - Małgorzata Modzelik prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą RZECZY Z PAPIERU Małgorzata Modzelik ujawnioną w Centranej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem REGON: 810790966, NIP: 8521915976, ul. Sezamkowa 31, 72-006 Mierzyn.
 3. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Klient II – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 5. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient oraz Klient II.
 7. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, oferta złożona za pośrednictwem funkcjonalności Sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego, a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

§2.   Dane kontaktowe Sprzedającego

 1. Kontakt ze Sprzedającym możliwy jest za pomocą poczty e-mail lub korespondencji tradycyjnej (pocztowej).
 2. Adres korespondencyjny: Rzeczy z papieru Małgorzata Modzelik, ul. Sezamkowa 31, 72-006 Mierzyn;
 3. Adres e-mail: sklep@rzeczyzpapieru.com
 4. Numer rachunku bankowego 69 1090 2590 0000 0001 3120 9297, Santander Bank Polska S.A.

§3.   Rejestracja w sklepie, prowadzenie konta

 1. Sprzedająca udostępnia Kupującym możliwość założenia konta tj. rejestracji w Sklepie.
 2. Rejestracja w Sklepie umożliwia:
  • wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy; składanie zamówień z wykorzystaniem wprowadzonych przez Kupującego danych;
  • przeglądanie historii zamówień;
  • korzystanie z innych funkcjonalności udostępnionych zarejestrowanym Klientom.
 3. Do korzystania z konta potrzebne jest:
  • aktywne konto poczty elektronicznej – email;
  • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari lub dowolna inna w aktualnej wersji;
 4. W celu rejestracji w Sklepie i założenia konta należy wypełnić online formularz rejestracyjny, podając adres email i hasło.
 5. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego Sklep - na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji z prośbą o potwierdzenie adres email.

Proces rejestracji ulega zakończeniu po potwierdzeniu adresu email.

 1. Założenie konta w Sklepie, jak również korzystanie z funkcjonalności tego konta i funkcjonalności Sklepu są nieodpłatne.
 2. Założenie konta oznacza zawarcie przez Kupującego ze Sprzedającą umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 3. Po założeniu konta każdorazowe logowanie do konta odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym albo zmienionych następnie za pomocą ustawień konta.
 4. Konto utworzone w wyniku rejestracji prowadzone jest dla Kupującego przez czas nieoznaczony. Kupujący może zrezygnować́ z prowadzenia konta w Sklepie i zażądać jego usunięcia w każdym czasie. Z tytułu rezygnacji i usunięcia konta nie są pobierane jakiekolwiek opłaty.
 5. W celu usunięcia konta ze Sklepu należy skontaktować się telefonicznie bądź e-mailowo ze Sklepem.
 6. Dyspozycja usunięcia konta jest przyjmowania do realizacji po potwierdzeniu, czy osoba występująca z żądaniem jest posiadaczem tego konta. Usunięcie konta następuje niezwłocznie i oznacza rozwiązanie przez Kupującego umowy ze Sprzedającą o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie konta.
 7. Sprzedająca jest uprawniony do zablokowania konta tj. wyłączenia możliwości korzystania z wszystkich jego funkcjonalności lub ograniczenia dostępu do tych funkcjonalności w przypadkach w których sposób korzystania przez Kupującego z konta narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub niniejszy Regulamin. W szczególności zaś Sprzedający jest uprawniony do zablokowania konta w przypadku:
  • naruszenia przez Kupującego praw osób trzecich, a w tym w szczególności praw na dobrach niematerialnych, dóbr osobistych osób trzecich lub zasad współżycia społecznego;
  • zamówienia przez Kupującego produktów płatnych podczas odbioru przedmiotu zamówienia i wskazania nieprawdziwych danych adresowych, uniemożliwiających doręczenie przesyłki;
 8. O zablokowaniu konta Kupujący zostanie powiadomiony na jego adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie.
 9. Kupujący uprawniony jest wnieść odwołanie od blokady konta. Odwołanie to składa się do Sprzedającej w terminie 14 dni od otrzymania informacji o zablokowaniu konta.
 10. W wyniku rozpoznania odwołania Sprzedająca uprawniona jest do zniesienia blokady konta lub jej utrzymania w zależności od oceny treści odwołania.
 11. W przypadku zablokowania konta i braku wniesienia odwołania jak i negatywnego rozpoznania tego odwołania zablokowanie konta oznaczać będzie odpowiednio rozwiązanie umowy z Kupującym o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym albo jej ograniczenie do funkcjonalności nie objętych ograniczeniem wprowadzonym przez Sprzedającą.

§4.   Warunki ogólne zakupów w sklepie

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 2. Zamówienia realizowane są jedynie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie. Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który podany jest w trakcie składania Zamówienia.
 4. Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, jednocześnie - o ile ma to miejsce - informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.
 5. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
  • potwierdzenia zamówienia;
  • dołączenia do realizowanego zamówienia: dowodu zakupu, formularza odstąpienia od umowy;
 6. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
 7. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 8. Sprzedająca jest uprawniona do usuwania dostarczanych przez Kupujących treści o charakterze sprzecznym z prawem, zwłaszcza zaś naruszających cudze prawa w tym dobra osobiste, wizerunek, dobre imię, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu.
 9. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje działania podejmowane w Sklepie i na jego stronach internetowych i profilach społecznościowych.
 10. Umieszczając w Sklepie na jego stronach internetowych i profilach społecznościowych daną treść Kupujący oświadcza, że jest autorem umieszczanej treści, a także, że do treści tej przysługują mu wszelkie prawa autorskie.
 11. Sprzedająca niezwłocznie uniemożliwi dostęp do danego materiału osobom trzecim w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o tym, że dany materiał narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub niniejszy regulamin.
 12. Umieszczenie przez Kupującego treści w Sklepie na jego stronach internetowych i profilach społecznościowych Sklepu oznacza udzielenie przez Kupującego na rzecz Sprzedającej nieodpłatnej licencji uprawniającej do korzystania z treści umieszczonej przez Kupującego w działalności Sprzedającej, w tym w szczególności na powielanie tej treści i zamieszczanie w innych miejscach Sklepu stron internetowych i profilach społecznościowych w sposób zapewniający dostęp do tych treści w każdym czasie przez nieograniczoną liczbę osób, oraz wykorzystania tych treści dla celów działalności marketingowej Sklepu lub produktów prezentowanych w Sklepie, zwłaszcza tych, których materiały dotyczą. Wykorzystanie tych treści każdorazowo następowało będzie z podaniem imienia ich autora.

§5.   Zawarcie umowy i jej realizacja

 1. Zamówienia można składać́ 24 godziny na dobę.
 2. W celu zawarcia i realizacji umowy Kupujący zobowiązany jest do przekazania Sprzedającemu następujących danych: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, a w przypadku Klienta i Klienta II – nazwę firmy, NIP, adres, adres e-mail, numer telefonu.
 3. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  • dodanie do koszyka produktu lub produktów;
  • po zakończeniu dodawania wybranych produktów oraz wyboru rodzaju dostawy (powiązany z wyborem rodzaju płatności) kliknięcie na opcję „Zamawiam”;
  • wybranie opcji zamówienia przy użycia konta użytkownika lub bez rejestracji w sklepie;
  • podanie danych osobowych niezbędnych dla realizacji zamówienia, a w tym podanie danych adresowych dla dostawy;
  • złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Potwierdzam zakup”.
 4. Złożone zamówienie traktowane jest jako skierowana do Sprzedającej oferta zawarcia umowy i pozostaje wiążąca przez okres 7 dni kalendarzowych od dnia potwierdzenia przez Sprzedającą złożenia zamówienia.
 5. Po kliknięciu przycisku „Potwierdzam zakup” na adres email podany w trakcie składania zamówienia przesłane zostanie potwierdzenie zamówienia, w treści którego zawarte będą informacje o:
  • Numerze zamówienia, dacie jego złożenia;
  • zamówionym towarze lub towarach; ilości sztuk i cenie oraz kosztach dostawy;
  • Całkowitej kwocie do zapłaty, rachunku bankowym i płatności;

Informacja ta nie stanowi oświadczenia Sprzedającej o przyjęciu oferty, a jedynie potwierdza fakt jej otrzymania przez Sprzedającą.

 1. Następnie Sprzedająca potwierdzi Kupującemu, na adres email wskazany w zamówieniu, przyjęcie zamówienia do realizacji, co nastąpi w ciągu 4 dni od dnia jego złożenia. Wiadomość zawierająca potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedającej o przyjęciu oferty tj. złożonego zamówienia.
 2. Realizacja zamówienia płatnego:
  • przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych dokonywana jest po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedającego.
  • za pobraniem rozpoczyna się po poinformowaniu o przyjęciu zamówienia, a warunkiem wydania zamówionego produktu jest dokonanie płatności przy jego odbiorze.
 3. W przypadku braku zapłaty za zamówienie płatne przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych przyjęte do realizacji na adres e-mail podany w zamówieniu wysłana zostanie wiadomość dotyczącą braku płatności zawierającą wskazanie ilości dni pozostałych do upływu terminu opłacenia zamówienia.

Zamówienie nieopłacone w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez składającego zamówienie potwierdzenia przyjęcia przez Sprzedającą zamówienia do realizacji zostanie automatycznie anulowane, a Sprzedająca oraz składający zamówienie zostaną zwolnieni od obowiązku realizacji umowy.

 1. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dokumentami, o których mowa w 4 ust. 5pkt 2)
 2. Płatność za zakupione produkty może nastąpić za pomocą przelewu (przedpłata na konto) lub za pobraniem.
 3. Jeżeli w okresie 7 dni od dnia potwierdzenia przez Sprzedającą faktu złożenia zamówienia Sprzedająca nie potwierdzi przyjęcia tego zamówienia do realizacji umowa między składającym zamówienie a Sprzedającą nie zostaje zawarta.
 4. W takim przypadku Sprzedająca zwróci składającemu zamówienie wszystkie płatności dokonane przez niego tytułem takiego zamówienia.
 5. Umowa zawarta przez Sprzedającą i składającego zamówienie ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zmówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Sklepie jest:
  • adres wskazany przez Konsumenta;
  • adres Sprzedającej w przypadku Klienta i Klienta II;

§6.   Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsumentowi oraz Klientowi II przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  • dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta albo Klienta II lub wskazaną przez niego osobę trzecią  inną niż przewoźnik,
  • dla umowy która:
   1. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części;
   2. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  • dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument oraz Klient II może złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik do niniejszego Regulaminu.
 4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi oraz Klientowi II za pomocą korespondencji elektronicznej (na adres e-mail podany w zamówieniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą.
 6. Konsument oraz Klient II ma obowiązek zwrócić zakupioną rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 7. Konsument oraz Klient II odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
 8. Konsument oraz Klient II ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta oraz Klienta II zwróci Konsumentowi oraz Klientowi II wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

Jeżeli Konsument oraz Klient II wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

 1. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta oraz Klienta II do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta oraz Klienta II dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument oraz Klient II przy dokonywaniu zakupu produktu, chyba że Konsument oraz Klient II wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§7.   Rękojmia

 1. Sprzedający jest zobowiązany dostarczać rzeczy wolne od wad.
 2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi opisana w art. 558 § 1 k.c. w stosunku do Klienta oraz Klienta II zostaje wyłączona.
 3. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 k.c. i kolejnych za wady (rękojmia).
 4. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Konsument może:
  • złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
  • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

chyba że Sprzedająca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

 1. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 2. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 3. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę Konsument może również:
  • żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
  • żądać usunięcia wady.
 4. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 5. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 6. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny:

Rzeczy z papieru Małgorzata Modzelik, ul. Sezamkowa 31, 72 – 006 Mierzyn,

a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

 1. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający.
 2. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
 3. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:
  • oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
  • oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
  • żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
  • żądania usunięcia wady.

W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

 1. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 2. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 3. W terminach określonych w pkt 14-15 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 4. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
 5. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się pkt 14-15, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
 6. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

§8.   Wymagania techniczne dla poprawnego działania sklepu

Do przeglądania stron internetowych Sklepu i korzystania z funkcjonalności Sklepu potrzebne jest:

 • aktywne konto poczty elektronicznej – e - mail
 • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari lub dowolna inna w aktualnej wersji

§9.   Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Wykonując obowiązek z art. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, informujemy o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych w ten sposób, które to zagrożenia obejmują w szczególności:
  • złośliwe oprogramowanie (ang. malware) – aplikacje lub skrypty mające szkodliwe lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, obejmujące m.in.: wirusy, robaki, konie trojańskie;
  • programy szpiegujące (ang. spyware) – programy śledzące działania użytkownika, które gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je autorowi programu;
  • spam - niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane do odbiorców, zawierające głównie treści o charakterze reklamowym;
  • wyłudzanie poufnych informacji osobistych przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. phishing);
  • włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem narzędzi hackerskich (exploit i rootkit)
 2. W celu wyeliminowania powyższych zagrożeń użytkownik, powinien zaopatrzyć urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w stale aktualizowany program antywirusowy.
 3. Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną zapewniają ponadto:
  • włączona zapora sieciowa;
  • bieżąca aktualizacja używanego oprogramowania,
  • unikanie otwierania załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia,
  • regularne skanowanie systemu programem antywirusowym;
  • szyfrowanie transmisji danych,
  • instalacja programów prewencyjnych (wykrywania i zapobiegania włamaniom),
  • używanie oryginalnego oprogramowania pochodzącego z legalnego źródła.

§10.                       Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem https://sklep.rzeczyzpapieru.com/polityka-prywatnosci

§11.                       Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień́ niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw
 2. O zmianach regulaminu Sprzedająca powiadomi drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.
 3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin https://sklep.rzeczyzpapieru.com/regulamin-sklepu.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.
 5. Szczegółowe informacje o możliwości pozasądowego rozwiązywania sporów i dochodzenia roszczeń dostępne są na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_ogolne.php#faq2917.
 6. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim, a Sklepem, zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 7. Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr Konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej. Platforma ta stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową  dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość́ umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 8. Ewentualne spory powstałe między Klientem i Klientem II, a Sprzedającą, rozstrzygane będą przez rzeczowo i miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedającej sąd powszechny.
 9. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Konsumentem, Klientem i Klientem II, a Sprzedającą jest prawo polskie.
 10. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu używane są w celach identyfikacyjnych i mogą stanowić chronione prawa podmiotów trzecich, które przysługują ich prawowitym właścicielom.
 11. Językiem umów zawieranych przez Sklep jest język polski.

 

Załącznik – formularz odstąpienia od umowy

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl